מספר בקשה:40
לפני כבוד השופטת  חנה פלינר  
  המבקשים   אורי שבתאי ואח’ ע”י ב”כ עו”ד גיא צברי
  נגד  
  המשיבים   1. אבי רועי דוביצקי- החייב

2. עו”ד לידר פלג

3. עו”ד לימור שטיין (קירש)- המנהלת המיוחדת

4. כונס הנכסים הרשמי
 
 
החלטה
ביטול פשיטת רגל

1. מונחת בפני בקשה להורות לחייב ולעו”ד פלג להמציא העתקים מהסכם שכר הטרחה שנכרת בין השניים והעתקים של חשבוניות וקבלות שהוצאו ע”י עו”ד פלג בגין שכר הטרחה ששילם לה החייב. כמו כן, לבקשה לחשוף את זהות צד שלישי מבצע התשלום ככל וקיים.

2. על פי הנטען בבקשה, ביום 24.6.2018 קיבל רוני (רוסלן) קורוטקוב מכתב התראה מאת החייב כאשר בגב המעטפה ציין החייב את משרדה של עו”ד פלג כמענו לקבלת דואר. לטענת המבקשים בשיחה טלפונית שקוימה בין מר קורוטקוב לעו”ד פלג אישרה כי היא מייצגת את החייב ומשמשת באת כוחו בהליך ספציפי שמתנהל בלשכה.

3. כנטען בבקשה, החייב אינו רשאי ליטול לעצמו ייצוג משפטי לאחר מועד מתן צו הכינוס ולכן שכר הטרחה שהועבר לעו”ד פלג שולם על חשבון נושי החייב וללא אישור בית המשפט.

4. ביום 2.7.2018 הוגשה תגובת עו”ד לידר פלג שם נטען, בין היתר, כי “אינה מייצגת את מר דוביצקי בשום הליך”; “הח”מ מעולם לא ייצגה את מר דוביצקי בשום הליך”; “… מעולם לא התקשרה עם מר דוביצקי בשום עניין בתמורה כספית כלשהי ומעולם לא פגשה אותו”; “… מעולם לא קיבלה פרוטה ממר דוביצקי ולא דרשה תשלום, לא התקשרה איתו בהסכם שכ”ט כלשהו, ואין לה קשר איתו”; “לא אישרה למבקש בשום שיחה ובשום צורה כי היא מייצגת את מר דוביצקי או שקיבלה שכר או שהיא עתידה לקבל”; “…איננה מהווה כתובת למסירת כתבי בי-דין עבור מר דוביצקי”.  

עוד הבהירה עו”ד פלג כי הסכימה לשמש כתובת למסירת החלטת ועדת האתיקה בלבד בקשר לנילון בהליך משמעתי בלשכת עורכי הדין וכי יכול להיות כי למבקש קשר עם הנילון ולכן סבר בטעות כי יש לעו”ד פלג קשר אל מר דוביצקי. עוד הבהירה עו”ד פלג כי כתובת משרדה ברחוב בצלאל 1 רמת גן (ולא רחוב השופטים בתל אביב כפי שנכתב בשגגה בבקשה).

5.  ביום 2.7.2018 ניתנה החלטתי לפיה “… יבהיר המבקש האם עומד הוא על בקשתו נוכח האמור בתגובה..”. ביום 4.7.2018 הוגשה תשובת המבקשים לתגובת עו”ד פלג במסגרתה עמדו המבקשים על בקשתם וביקשו כי ביהמ”ש יורה לעו”ד פלג להגיש תיק העתק מייפוי הכוח שמסר לה החייב ולזמנה לחקירה. עוד נטען כי תגובת עו”ד פלג אינה נתמכת בתצהיר כדין; כי גירסתה אינה מתיישבת עם ההיגיון ואינה עולה בקנה אחד עם האמת ועם המציאות; “.. כי בשיחה עם מר קורוטקוב הדגישה עו”ד פלג – ברחל בתך הקטנה- כי היא מייצגת את החייב בהליך המתנהל בלשכת עורכי הדין”; כי אין ולא יכול להיות חוק כי עו”ד פלג פועלת מטעם החייב.

6. ביום 19.7.2018 הוגשה תגובת המנהלת המיוחדת אשר הפנתה לפרוטוקול בית המשפט מיום 15.4.2018; כי טענות המבקשים במסגרת בקשה זו (בקשה מס’ 40 בתיק) לא נכללו במסמך שהועבר למנהלת המיוחדת בהתאם להחלטה בפרוטוקול ולא נכללו בדו”ח החסוי שהוגש לתיק; כי הבקשה נסמכת על פרטים המופיעים על מעטפה שקיבל מר קורוטקוב שאינו אחד הנושים של החייב; כי הבקשה נסמכת על שיחה שנערכה מול צד ג’- עו”ד פלג; כי אומנם לא צורף תצהיר לתגובת עו”ד פלג אך “מאחר ומדובר בעורכת דין פעילה בישראל, הרי ניתן להתייחס כאמור בתגובתה החתומה על ידה כהצהרה לכל דבר ועניין”. לבסוף סברה המנהלת המיוחדת כי לא נראה שהמדובר ב“מידע מוצק” אשר יש להעמיק ולחקור לגביו ועל כן יש לשיטת המנהלת המיוחדת לדחות את הבקשה.  

7. לאחר שעיינתי בבקשה המבקשים; בתגובות עו”ד פלג והמנהלת המיוחדת ובתשובת המבקשים סבורה אני כי דין הבקשה להידחות וזאת מהטעמים הבאים:

7.1. מעיון בעמדתה של עו”ד פלג נטען באופן חד משמעי כי היא אינה מייצגת את החייב; כי לא ייצגה אותו בעבר או בהווה; כי שימשה ככתובת להמצאת החלטות של ועדת האתיקה בלבד יצוין כי החייב אינו עורך דין ולכן סביר כי ההחלטה אינה מתייחסת אליו אלא לנילון אחר כטענת עו”ד פלג; כי לא קיבלה מהחייב כל שכר וראה סעיף 4 להחלטתי זו.

7.2. באשר לטענה לאי צירוף תצהיר כדין- צודקים המבקשים כי תגובת עו”ד פלג אינה נתמכת בתצהיר חתום ומאומת כדין, עם זאת מקובלת עלי עמדת המנהלת המיוחדת לפיה יש לראות בעמדת עו”ד פלג, עורכת דין פעילה, כהצהרה לכל דבר ועל כל המשתמע מכך.

7.3. הבקשה מתייחסת לצדדים שלישים אשר אין להם קשר לתיק הפש”ר אשר מתנהל בפני. כך למשל: עורכת הדין- לידר פלג- אינה מייצגת את הנושים או החייב במסגרת תיק זה; המעטפה נשלחה אל מר קורוטקוב אשר אינו נושה של החייב במסגרת תיק זה (כך לטענת המנהלת המיוחדת).

7.4. סבורה אני כדעת המנהלת המיוחדת כי אין בדברים כדי לבסס מידע מוצק ולחקירת עורכת הדין פלג עת בה דבקה בטענתה לפיה לא יצגה בעבר ואינה מייצגת כעת את החייב ולא הוגשו אסמכתאות או טעמים לסתור עמדתה. בהקשר זה יאמר כי לא מצאתי לנכון לקבל את הקלטת השיחה עם עורכת הדין פלג כאשר הצדדים אינם צד לתיק זה ונוכח עמדת עו”ד פלג כאמור.

8. בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם יש להביא את סעיף 16 לתגובת עו”ד פלג, לפיה:

“ככל והיה מעוניין המבקש לבחון עמדת הח”מ מבלי להטריחה בכתיבה, בא כוחו יכול היה להתקשר אף בצורה קולגיאלית- במקום להקליט ולהסתיר, וממילא היה זוכה לשת”פ מלא ולתשובה לכל שאלה”. ראוי במקרים מסוג אלו כאשר עולות טענות כנגד עורך דין כי באי כוח הצדדים יפנו האחד אל השני בקוליגאליות בטרם הגשת בקשה לבחינת בית המשפט.

9. עוד אזכיר את החלטותיי הקודמות לפיהן תיק זה מנוהל על ידי המנהלת המיוחדת ולא ע”י המבקשים, ולעמדתה אין מקום להמשיך ולחקור את עו”ד לידר פלג ולבקש ממנה מסמכים ונוספים.

10. מכל האמור לעיל, הבקשה נדחית בזאת. המבקשים ישאו בהוצאות עו”ד פלג בגין בקשה זו בסך של 2,000 ₪ שישולמו עד ליום 19.8.2018, ללא קשר בתוצאות הליך זה.

ניתנה היום, ז’ אב תשע”ח, 19 יולי 2018, בהעדר הצדדים.

אורי שבתאי, עידו רביב, ניב אביטל, סתיו עמנואל גבע
עו"ד גיא צברי
אורי שבתאי, עידו רביב, ניב אביטל, סתיו עמנואל גבע
אורי שבתאי, עידו רביב, ניב אביטל, סתיו עמנואל גבע
אורי שבתאי, עידו רביב, ניב אביטל, סתיו עמנואל גבע
אורי שבתאי, עידו רביב, ניב אביטל, סתיו עמנואל גבע
אורי שבתאי, עידו רביב, ניב אביטל, סתיו עמנואל גבע
אורי שבתאי, עידו רביב, ניב אביטל, סתיו עמנואל גבע
אורי שבתאי, עידו רביב, ניב אביטל, סתיו עמנואל גבע
עו"ד-גיא-צברי, עידו רביב, סתיו גבע, אורי שבתאי, אבי דוביצקי. ניב אביטל.
עו"ד גיא צברי
עו”ד גיא צברי

Published by masterman

פסיקות מעניינות של בית המשפט בישראל

Leave a comment